Nenechajte si ujsť tie najlepšie akcie a ponuky! Doprava zadarmo, akcie a zľavy na produkty, novinky a veľa ďalšieho.

Zásady spracovania osobných údajov

 

Základné zhrnutie: 

Spoločnosť Low Carb Market s.r.o. vykonáva spracovanie Vašich osobných údajov, pretože je to nevyhnutné na splnenie zmluvy s Vami ohľadom predaja tovaru (alebo na vykonanie opatrení prijatých pred uzavretím takej zmluvy), a ďalej vykonáva spracovanie Vašich osobných údajov, ktoré je nevyhnutné na plnenie verejnoprávnych povinností tejto spoločnosti. 

1. TOTOŽNOSŤ A KONTAKTNÉ ÚDAJE SPRÁVCA

1.1. Správcom Vašich osobných údajov je obchodná spoločnosť Low Carb Market s.r.o., so sídlom U michelského mlýna 383/33, 140 00 Praha 4, identifikačné číslo: 17849403, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Brne, oddiel C, vložka 82583 (ďalej len správce). 

1.2. Kontaktné údaje správcu sú nasledujúce: adresa pre doručovanie Low Carb Market s.r.o., Blučina 627, Blučina 664 56, adresa elektronickej pošty info@iplody.cz, telefón: +420 774 993 315. 

1.3. Správca nemenoval povereníkov na ochranu osobných údajov.

2. PRÁVNY ZÁKLAD SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

2.1. Právnym základom spracovania Vašich osobných údajov je skutočnosť, že toto spracovanie je nevyhnutné pre: 

2.1.1. splnenie zmluvy medzi Vami a správcom alebo na vykonanie opatrení správcom pred uzavretím takej zmluvy v zmysle článku 6 ods. 1 písm. b) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov ao zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „nariadenie“); 

2.1.2. splnění právních povinností, které se na správce vztahují, ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení, a to konkrétně zejména splnění povinností uložených správci obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

3. ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

3.1. Účelom spracovania Vašich osobných údajov je plnenie zmluvy medzi Vami a správcom, vrátane doručenia tovaru a riešenia práv zo zodpovednosti za vady, či vykonanie opatrení správcom pred uzavretím takej zmluvy a ďalej plnenia súvisiacich verejnoprávnych povinností správcom. 

3.2. Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle článku 22 nariadenia. 

4. DOBA ULOŽENIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

4.1. Vaše osobné údaje budú spracovávané po dobu trvania účinkov práv a povinností zo zmluvy a ďalej po dobu potrebnú na účely archivovania podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, najdlhšie však po dobu stanovenú všeobecne záväznými právnymi predpismi.

5. ĎALŠÍ PRÍJEMCI OSOBNÝCH ÚDAJOV

5.1. Ďalšími príjemcami Vašich osobných údajov budú zasielateľské spoločnosti a iné osoby podieľajúce sa na dodaní tovaru či realizácii platieb na základe kúpnej zmluvy, a osoby zaisťujúce pre správcov technické služby súvisiace s prevádzkou e-shopu, vrátane prevádzky softvéru a ukladania dát. Ďalšími príjemcami Vašich osobných údajov budú marketingové agentúry spravujúce internetové reklamy, rozosielku newsletterov a analýzu dát. 

5.2. Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § 7 ods. 3 zákona č. 480/2004 Zb. o niektorých službách informačnej spoločnosti ich zasielanie neodmietnete. Spracovanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame spracovateľa, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.cz; tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o zakúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať. 

5.3. Príjemcami Vašich osobných údajov spracovávaných za účelom plnenia povinností vyplývajúcich z právnych predpisov môžu byť ďalej orgány finančnej správy či iné príslušné úrady v prípadoch, keď tak správcovia ukladajú všeobecne záväzné právne predpisy. 

5.4. Správca nemá v úmysle odovzdať Vaše osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii.

6. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJOV

6.1. Za podmienok stanovených v nariadení máte právo požadovať od správcu prístup k Vašim osobným údajom, právo na opravu alebo výmaz Vašich osobných údajov, prípadne obmedzenie ich spracovania, právo vzniesť námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov a ďalej právo na prenositeľnosť Vašich osobných údajov. 

6.2. Ak by ste sa domnievali, že spracovaním Vašich osobných údajov bolo porušené alebo porušované nariadenie, máte okrem iného právo podať sťažnosť na dozornom úrade. 

6.3. Nemáte povinnosť osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie Vašich osobných údajov je nutnou požiadavkou na uzavretie a plnenie zmluvy a bez poskytnutia Vašich osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany správcu splniť. 

7. PRÁVO NA VÝMAZ OSOBNÝCH ÚDAJOV

7.1. Osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý boli zhromažďované alebo spracovávané a tak sú automaticky anonymizované po 2 rokoch.

7.2. Žiadosť o výmaz osobných údajov je možné podať kedykoľvek elektronicky na email info@iplody.cz - do emailu uveďte text "V súlade s čl. 17 Nariadenia EÚ žiadam týmto o výmaz svojich osobných údajov spracovávaných správcom spoločností Low Carb Market s.r.o., so sídlom U michelského mlýna 383/33, Michle (Praha 4), 140 00, identifikačné číslo: 17849403", ďalej uveďte svoje meno, priezvisko a emailovú adresu. O prijatých opatreniach budete informovaný na vašu emailovú adresu.